Voorwaarden 

Met onze dag/weekvergunning mag je met maximaal 2 hengels vissen in al onze wateren. Nachtvissen en vissen met meer dan 2 hengels is niet toegestaan, en alle gevangen vis moet direct worden teruggezet. Een digitale dagvergunning kost € 7,50 en.een digitale weekvergunning kost € 15,00 en beide kunnen eenvoudig online worden besteld. Je kunt slechts 1 weekvergunning per persoon per keer bestellen.

Voor het vissen in Nederland is volgens de Visserijwet een schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. In de meeste gevallen is dit de VISpas in combinatie met de lijst van viswateren. Daarom bestaat er een wettelijke uitzondering, namelijk een dag/weekvergunning.

Aangesloten hengelsportverenigingen kunnen een dag/weekvergunning uitgeven voor sportvissers voor hun eigen wateren. De sportvissers kunnen dan met een schriftelijke of digitale toestemming van de vereniging in de wateren van de vereniging vissen onder de eigen opgestelde vergunningsvoorwaarden. De sportvisser heeft dan geen Kleine VISpas of VISpas nodig.

Om te zien voor welke wateren de dag/weekvergunning geldig is, kunt U op internet de visplanner raadplegen. WWW.VISPLANNER.NL en zoek Landsmeer.

Bedingungen

Mit unserer Tages-/Wochenerlaubnis können Sie in allen unseren Gewässern mit maximal 2 Ruten fischen. Nachtfischen und Angeln mit mehr als 2 Ruten ist nicht gestattet und alle gefangenen Fische müssen sofort freigelassen werden. Eine digitale Tageskarte kostet 7,50 € und eine digitale Wochenkarte kostet 15,00 € und kann bequem online bestellt werden. Sie können jeweils nur 1 Wochenkarte pro Person bestellen.

Gemäß dem Fischereigesetz ist zum Angeln in den Niederlanden eine schriftliche Genehmigung des Fischereirechtsinhabers erforderlich. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um die VISpas in Kombination mit der Liste der Angelgewässer. Deshalb gibt es eine gesetzliche Ausnahme, nämlich eine Tages-/Wochengenehmigung.

Angeschlossene Angelvereine können Anglern eine Tages-/Wochengenehmigung für ihr eigenes Gewässer ausstellen. Angler können dann mit schriftlicher oder digitaler Erlaubnis des Vereins im Rahmen ihrer eigenen Genehmigungsbedingungen in den Gewässern des Vereins angeln. Der Angler benötigt dann keinen Small VISpas oder VISpas.

Um herauszufinden, für welche Gewässer die Tages-/Wochenkarte gültig ist, können Sie den Angelplaner im Internet konsultieren. WWW.VISPLANNER.NL und suchen Sie nach Landsmeer.

conditions

Avec notre permis journée/semaine vous pouvez pêcher dans toutes nos eaux avec un maximum de 2 cannes. La pêche de nuit et la pêche avec plus de 2 cannes ne sont pas autorisées et tous les poissons capturés doivent être relâchés immédiatement. Un ticket journalier numérique coûte 7,50 € et un ticket hebdomadaire numérique coûte 15,00 € et peut facilement être commandé en ligne. Vous ne pouvez commander qu’un seul ticket hebdomadaire par personne.

Selon la loi sur la pêche, la pêche aux Pays-Bas nécessite une autorisation écrite du titulaire du droit de pêche. Dans la plupart des cas, il s’agit du VISpas combiné à la liste des eaux de pêche. C’est pourquoi il existe une exception légale, à savoir un permis journalier/semaine.

Les clubs de pêche affiliés peuvent délivrer aux pêcheurs un permis journalier/hebdomadaire pour leurs propres eaux. Les pêcheurs peuvent ensuite pêcher dans les eaux de l’association selon leurs propres conditions de permis avec l’autorisation écrite ou numérique de l’association. Le pêcheur n’a alors pas besoin d’un Small VISpas ou d’un VISpas.

Pour savoir pour quelles eaux le ticket journalier/hebdomadaire est valable, vous pouvez consulter le planificateur de pêche sur internet. WWW.VISPLANNER.NL et recherchez Landsmeer.

conditions

With our daily/weekly permit you can fish with a maximum of 2 rods in all our waters. Night fishing and fishing with more than 2 rods is not allowed, and all fish caught must be returned immediately. A digital day permit costs € 7.50 and a digital weekly permit costs € 15.00 and both can be easily ordered online. You can only order 1 week permit per person at a time.

According to the Fisheries Act, fishing in the Netherlands requires written permission from the fishing rights holder. In most cases, this is the VISpas in combination with the list of fishing waters. That is why there is a legal exception, namely a day/week permit.

Member angling clubs can issue a day/week licence for anglers for their own waters. The anglers can then fish in the association’s waters with a written or digital permission from the association under their own permit conditions. In that case, the angler does not need a Kleine VISpas or VISpas.

To see for which waters the day/week permit is valid, you can consult the fishing planner on the internet. WWW.VISPLANNER.NL and search for Landsmeer.

Geverifieerd door MonsterInsights