De vergadering zal worden gehouden op 25 mei 2022 en aanvangen om 20:00 uur. U bent vanaf 19:30 uur van harte welkom in het Wapen van Landsmeer, Calkoenstraat 27.

Agenda:

 1. Opening en vaststelling agenda 2022
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Ingekomen stukken
 5. Voorstellen bestuur. De statuten dienen in verband met veranderde wetgeving te worden aangepast / aangevuld. Deze veranderingen dienen door de vergadering te worden bekrachtigd. 
 6. Voorstellen leden. Leden kunnen tot een kwartier voor de aanvang van de vergadering voorstellen indienen. Voorstellen dien door tenminste drie leden te zijn ondertekend en ondersteund. 
 7. Pauze
 8. Jaarverslag
 9. Jaarrekening en verslag kascontrole
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:  Henk van Zanen, René en Peter Balfoort, Michiel Slik
 11. Rondvraag
 12. Sluiting.