Agenda Algemene Ledenvergadering 2024

 

 1. Opening en vaststelling agenda 2024
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Ingekomen stukken
 5. Voorstellen bestuur/ leden.

Leden kunnen tot een kwartier voor de aanvang van de vergadering voorstellen indienen. Voorstellen dien door tenminste drie leden te zijn ondertekend en ondersteund.

 1. Gewijzigde statuten.

De nieuwe statuten waren al eens goedgekeurd door de ALV. Alleen bij behandeling door de notaris bleek dat we eigenlijk nog een tweede vergadering binnen 6 weken hadden moeten houden, dit omdat er bij de eerste vergadering te weinig leden aanwezig waren. We gaan voor een nieuwe ronde of rondes. De nieuwe statuten kunnen worden ingezien op de website. Desgewenst kunnen ze bij de secretaris worden opgevraagd.

 1. Pauze
 2. Jaarverslag
 3. Jaarrekening, contributie en verslag kascontrole
 4. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Michiel Slik, René Balfoort, Peter Balfoort en Henk van Zanen.
 5. Rondvraag
 6. Sluiting

Klik hier voor het verslag van de vorige vergadering.

Geverifieerd door MonsterInsights