Agenda vergadering 2021

 1. Opening en vaststelling agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Ingekomen stukken
 5. Voorstellen bestuur/leden Statutenwijziging ivm met nieuwe wetgeving. Statuten worden in zijn geheel gewijzigd en gemoderniseerd.
 6. Pauze
 7. Jaarverslag
 8. Jaarrekening en verslag kascontrole
 9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar:  Henk van Zanen, René en Peter Balfoort, Michiel Slik
 10. Rondvraag
 11. Sluiting.

 

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2020

d.d. 26  november 2020

Aanwezig Peter Balfoort (bestuur), René Balfoort, (bestuur),  Cees Smit(bestuur),, Michiel Slik(bestuur),, Jacob Arends(bestuur),, Martin Mozes  (lid)

Afwezig mk  Carcia Voorhamm(bestuur),

Verslag:

In verband met de coronacrisis kon de vergadering die in mei stond gepland geen doorgang vinden. De wetgeving heeft de mogelijkheid geboden een ALV digitaal te mogen houden. Aan 1064 leden is een mail met de VisFlits verzonden. In de VisFlits werden drie mogelijkheden geboden. Ik heb bezwaar tegen digitaal vergaderen, Ik heb geen bezwaar tegen digitaal vergaderen en Ik doe met de vergadering mee. Van de 1064 leden hebben 9 leden aangegeven geen bezwaar te hebben tegen digitaal vergaderen en twee leden hebben aangegeven deel uit te willen maken van de digitale ALV. Aan iedere deelnemer is een zogenaamde ZOOM uitnodiging verstuurd.

Een opgegeven lid heeft zich niet aangemeld.

Door Peter werd om 20.00 uur de vergadering geopend.

De agenda werd onveranderd goedgekeurd.

De notulen van de vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd en onder dankzegging aan de notulist vastgesteld.

Cees deelt mede dat hij namens de vereniging deelneemt aan de gemeentelijk ontwikkeling van het beleidsplan Groen en de Omgevingsvisie  (voortvloeiend uit de Omgevinsgwet)

Peter deelt mede dat Carcia om persoonlijke redenen voor tenminste 3 maanden zijn functie heeft neergelegd. Taken worden door Peter waargenomen. Cees neemt de taken van Peter waar.

De bestuursverkiezing verliep zoals voorgesteld. De aftredende leden die herkiesbaar waren zijn weer verkozen (Carcia Voorhamm, Peter Balfoort en Cees Smit) en afscheid werd genomen van Jacob Arends die terugtrad als bestuurslid. Er heeft zich niemand aangemeld om toe te treden tot het bestuur. Derhalve ontstaat er één vacature binnen het bestuur

Henk geeft een toelichting op de jaarrekening en de bijgesteld begroting. Hij deed dat op een uiterst heldere wijze. Niemand had daarover vragen. De kascontrolecommissie heeft de boeken goedgekeurd. De jaarrekening en begroting 2020 werden als zodanig door vergadering vastgesteld.

Henk werd decharge verleend

Er waren geen vragen voor de rondvraag.

De vergadering werd door Peter om 20.20 uur gesloten. Hij dankte een ieder voor zijn inbreng.

 

 

Geverifieerd door MonsterInsights